Diaconaat (CvD en ZWO)

Nieuws van het College van Diakenen.

15 juni 2018 Vacature secretaris CvD

Per 1 september 2018 ontstaat er in het College van Diakenen (CvD) een vacature voor de functie van Secretaris CvD. Download hieronder de complete vacaturetekst.

17 mei 2018 Jaarrekening 2017

Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2017 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 14 mei 2018. De jaarrekening is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de jaarrekening 2017 dienen uiterlijk 29 mei 2018 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl 

24 april 2018: jaarverslag 2017

Onlangs is het jaarverslag over 2017 door het college vastgesteld. Wilt u meer weten over de activiteiten in dat jaar download dan het uitgebreide verslag onderaan deze pagoina.

Algemene informatie
De diaconie in Hilversum deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

> Download onderaan deze pagina het beleidsplan 2014-2018.

> Voor financiële informatie download onder aan deze pagina de jaarrekening en de begroting

Het College van Diakenen (CvD) telt tien leden: drie bovenwijkse leden en een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten, uit de commissie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en uit het ministerie van predikanten. Het CvD vergadert iedere eerste maandag van de maand.

 
Giften aan de diaconie
IBAN rekeningnummer NL66 FVLB 0635 8107 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Binnen de diaconie bestaat de Commissie ZWO die projecten initieert en het College van Diakenen hierover adviseert. De commissie ZWO vergadert 3 à 4 keer per jaar. Voorzitter van de commissie is Willemieke Versluis-Kroeze, zwo@protestantshilversum.nl. De taken van de Commissie ZWO zijn:

  • Het adviseren over, dan wel met voorstellen komen, voor te steunen projecten in het buitenland. Dit kunnen zowel aanvragen van lokale groepen in Hilversum zijn, als aanvragen voor steun van projecten via landelijke organisaties die zich inzetten voor zendings- en werelddiaconale activiteiten
  • Het geven van voorlichting over werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Het plannen, initiëren en coördineren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Rapporteren over haar activiteiten in de centrale diaconie
  • Inspraak in het collecterooster

Bij de te ondersteunen projecten ligt het accent op kleinschalige investeringen en wordt het als pluspunt gezien wanneer PgH-gemeenteleden er actief bij betrokken zijn.