ANBI

testantse gemeente Hilversum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Giften aan de Protestantse gemeente Hilversum zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor zijn de volgende bankrekeningnummers beschikbaar:

  • NL42 FVLB 0699 7424 20 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum - kerkbalans en overige financiële acties
  • NL66 FVLB 0635 8107 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum - voor diaconale doelen

 
Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 001943340. Protestantse gemeente te Hilversum.


Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door de vijf wijkgemeenten en door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters/beheerders en organisten.

Activiteiten
De activiteiten van de Protestantse gemeente te Hilversum vinden grotendeels plaats in de wijkgemeenten en worden elke maand gepubliceerd in de Kerkbrink en op de websites van de wijkgemeenten. Verslagen van de activiteiten van de Protestantse gemeente te Hilversum zijn te vinden op de afzonderlijke websites van de wijkgemeenten.


Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Hilversum zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in de Kerkbrink en integraal op deze website onder www.protestantshilversum.nl/cvk

Diaconie van de Protestantse gemeente te Hilversum
RSIN (fiscaal nummer): 824142949.


Bestuurssamenstelling diaconie
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid diaconie
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Diaconale activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de Kerkbrink en op de websites van het College van Diakenen en de wijkgemeenten. Het jaarverslag van de centrale diaconie is te vinden op deze website onder: www.protestantshilversum.nl/cvd  

Financiële verantwoording diaconie
De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in de Kerkbrink en integraal op de website: www.protestantshilversum.nl/cvd